RODO

Załącznik do wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie Państwowej Straży Pożarnej w sprawie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że: Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (87-500 Rypin, ul. Strażacka 4, tel. 54 2803737, fax. 542809153, e-mail: rypin@kujawy.psp.gov.pl). W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (dane kontaktowe: 87-500 Rypin, ul. Strażacka 4 e-mail: iod_rypin@kujawy.psp.gov.pl, wasickir@kujawy.psp.gov.pl) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO |– w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Odbiorcami Pani danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Posiada Pani/Panu prawo do 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 225310301, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spowodowanego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że: w obiektach Komendy Powiatowej PSP i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego. 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Rypinie, ul. Strażacka 4. 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod_rypin@kujawy.psp.gov.pl, wasickir@kujawy.psp.gov.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, a także potwierdza, że zapoznał się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli. 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona. 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu. 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu określonego w pkt. 3. 12. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.